Missie en visie

Leven is bewegen! Daarom is het onze missie om altijd passende en waarde gedreven zorg te bieden, zodat je zo lang mogelijk kunt doen en blijven doen wat je belangrijk vindt.

Kwaliteit van onze zorg

 • Wij staan voor passende zorg. Dat wil zeggen: zorg die nodig is, niet meer en niet minder.
 • Passende zorg is altijd waarde gedreven zorg en daarmee ook de beste zorg voor de patiënten. Zorg die aansluit bij de medische situatie én de behoefte van de patiënten.
 • Onze focus is primair gericht op optimaliseren van kwaliteit van leven van onze patiënten d.m.v. bevorderen van vitaliteit, gezondheid, zelfredzaamheid en maximale regie over de geleverde zorg en het zorgproces.
 • Omdat passende zorg ook betekent: de juiste zorg op de juiste plaats (JZOJP) en omdat het personeelsaanbod steeds verder afneemt terwijl de zorgvraag juist toeneemt, willen we ons verder ontwikkelen in het kunnen leveren en organiseren van blended care.
 • We vinden het vanzelfsprekend dat we voortdurend werken aan verbetering van de kwaliteit van onze zorg door het systematisch doorlopen van de PDCA cyclus.
 • Onze praktijk sluit qua inrichting en apparatuur aan bij de doelgroepen van de praktijk. Daarnaast is de praktijk goed bereikbaar, veilig, schoon en vormt een prettige omgeving waar mensen zich vertrouwd, welkom en gerespecteerd voelen. Patiënten die niet in staat zijn naar de praktijk te komen, bieden we fysiotherapie aan huis aan.
 • Samen beslissen met de patiënt over de beste behandeling is onze norm. Patiënt values worden dus nadrukkelijk meegenomen bij het bepalen van de beste zorg per patiënt.
 • De praktijk is geregistreerd binnen het praktijkenregister van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Deze registratie betekent concreet voor alle stakeholders:
  • Hoe we werken aan kwaliteit is een voortdurend proces van leren, discussiëren en bijstellen.
  • Dat we werken aan kwaliteit staat niet ter discussie en wordt niet gestuurd door financiële motieven.
MO6935
 • Onze zorg is direct toegankelijk voor iedereen.
 • Wij organiseren passende waarde gedreven zorg rondom onze patiënten en geven ze zoveel mogelijk regie over hun eigen zorgproces.
 • Het Stepped Care Model vormt de basis van onze zorgorganisatie.
 • We leveren monodisciplinair zorg vanuit nauwe onderlinge samenwerking binnen ons team of multidisciplinaire zorg in de wijk of regionaal in samenwerking met andere zorgketens of zorg-netwerken uit het domein van zorg en welzijn.
 • Passende zorg organiseren we binnen ons team door optimaal gebruik te maken van elkaars aanvullende competenties. Daarnaast werken ook actief samen rondom de patiënt met andere keten-netwerk partners binnen de 1e-, 2e- en 3e lijn en het sociale domein.
 • Wij beschouwen ons personeel als ons belangrijkste kapitaal van de praktijk. Daarom willen wij een moderne goed geoutilleerde praktijk zijn waar:
  • Fysiotherapeuten en ondersteunend personeel graag willen werken omdat ze zich gewaardeerd en gezien voelen, goede arbeidsvoorwaarden plus ruime mogelijkheden voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling krijgen
  • Een open en plezierige werksfeer heerst
 • Wij zijn een lerende organisatie waar het maken van ‘beautiful mistakes’ in een veilige omgeving als zeer waardevol beschouwd wordt
 • Wij zijn een praktijk die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door:
  • Inclusief te zijn richting patiënten en eigen personeel
  • Stageadres te zijn voor fysiotherapeuten in opleiding
  • Verantwoording te nemen voor de voetstap die we achterlaten in deze wereld en daarom zoveel mogelijk klimaatneutraal te werken.
 • Waarde gedreven zorg betekent voor ons dat de geleverde inspanning/energie door de zorgverlener en behandellast voor de patiënt, in balans zijn met de beoogde behandeluitkomsten en de kosten.
 • Passende en waarde gedreven zorg leveren betekent ook dat wij kosteneffectief werken.
 • Samen met onze zorgpartners voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van de beste uitkomsten van waarde gedreven zorg op niveau van:
  • Ervaren waarde/kwaliteit van de geleverde zorg door de patiënt (toename gezondheid, toename vitaliteit, toename kwaliteit van leven, beter leren omgaan met beperkingen/ziekten/klachten etc.
  • Zorgkosten
  • Ervaren behandellast door de patiënt
  • Ervaren inspanning/geleverde energie door de zorgverlener
 • Wij werken zoveel mogelijk evidence based. D.w.z. volgens bestaande KNGF richtlijnen of volgens zorgstandaarden. Voor aandoeningen waar nog geen bewezen effectieve behandeling bestaat, werken we op basis van best practice of eigen klinische ervaring.
 • Wij onthouden ons van zorg waarvan bewezen is dat deze niet effectief is.
 • Om onze zorg continue te blijven verbeteren, verzamelen we doorlopend data over ons fysiotherapeutisch handelen, over de praktijk als organisatie en over onze medewerkers.
 • Onze data zijn up to date, betrouwbaar, relevant, vindbaar, toegankelijk en transparant. We gebruiken onze data om ervan te leren en onze kwaliteit van zorg continue te verbeteren, maar ook om deze te delen met onze patiënten en samenwerkingspartners, zodat zij inzicht hebben in de door ons geleverde kwaliteit van zorg.
 • Wij zijn constant in beweging en monitoren structureel de ontwikkelingen in de fysiotherapeutische zorg (mesoniveau) en in het totale zorglandschap (macroniveau).
 • Aan de hand van SWOT analyses, bepalen we jaarlijks waar onze kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes liggen i.r.t. ontwikkelingen die van direct belang zijn voor onze praktijk. Als referentiekader hanteren we daarbij bij ons missie, visie, kernwaarden en doelen voor de middellange en lange termijn.