Persoonsgegevens

Uiteraard gaan onze fysiotherapeuten zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom is, naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en de praktijkassistenten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Indien u meent dat uw gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen;
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend;
    Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, óók niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Oók na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd, dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep, deze gegevens kan inzien;
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken;
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.